Het capaciteitstarief is een tarief dat wordt berekend voor het transport van gas en elektriciteit, afhankelijk van de capaciteit van uw aansluiting. Vanaf 1 januari 2009 worden alle kosten voor het transport van elektriciteit in rekening gebracht via vaste bedragen onafhankelijk van uw verbruik. Het capaciteitstarief wordt ingevoerd omdat het beter aansluit op de kosten van het transportnet en het voordelen voor de consument met zich meebrengt. Kosten van energietransport zijn namelijk hoofdzakelijk vaste kosten. Door het capaciteitstarief wordt de administratie eenvoudiger. Het dataverkeer tussen de netbeheerder en de leverancier vermindert waardoor er minder kans is op fouten. 

Wat zijn de gevolgen voor u als consument
Het gevolg van de invoering van het capaciteitstarief is dat de capaciteit van uw aansluiting bepalend is geworden voor de transportkosten. Of u meer of minder gaat betalen hangt af van uw specifieke situatie. De invoering van het capaciteitstarief heeft als voordelen voor u: 

 • simpeler tarieven
 • een eenvoudiger rekening
 • gemakkelijker wisselen van leverancier
 • één aanspreekpunt voor vragen over de energierekening: uw leverancier
De invoering van het capaciteitstarief geldt voor alle kleinverbruik elektriciteit aansluitingen t/m 3 x 80 ampère. Het capaciteitstarief voor gas geldt voor alle kleinverbruiker gasaansluitingen t/m 170.000m3 per jaar.
 
Gaat u meer of minder betalen?
In de meeste gevallen zult u ongeveer evenveel betalen. De overheid past namelijk gelijktijdig de tarieven van de Energiebelasting aan. Voor uw gasrekening zal de invoering van het capaciteitstarief nauwelijks effect hebben omdat u voorheen al 75% vaste kosten betaalde wat nu 100% vaste kosten is geworden. De meeste huishoudens hebben de aansluiting t/m 3 x 25A. De kosten worden in de meeste gevallen volledig gecompenseerd door de Energiebelasting. Heeft u een aansluiting van groter dan 3x25A dan spreken we over zogeheten zakelijke kleinverbruikers. Bij zakelijke kleinverbruikers met een grotere doorlaatwaarde (groter dan 3x25A) is het effect afhankelijk van het verbruik. Bij een gemiddeld verbruik heeft invoering van het capaciteitstarief geen effect. Zakelijke kleinverbruikers met hoger verbruik dan het gemiddelde verbruik van hun aansluitcategorie gaan er (iets) op vooruit. Zakelijke kleinverbruikers die minder dan dit gemiddelde verbruiken, gaan er iets op achteruit. 
 
Zakelijke kleinverbruikers die substantieel minder verbruiken dan het gemiddelde verbruik komen in aanmerking om tegen een gereduceerd tarief de doorlaatwaarde van hun aansluiting te laten verlagen. Zakelijke kleinverbruikers die slechts incidenteel gebruik maken van een hoog piekvermogen zullen er wel op achteruit gaan. Eigenaren van liftinstallaties (VvE’s) hebben hier mee te maken. De enige mogelijkheid om te besparen op het capaciteitstarief is door een aansluiting met lagere capaciteit aan te vragen. Uw aansluiting valt dan in een lagere tariefgroep.  Dit kan echter alleen als die lichtere aansluiting groot genoeg is voor uw situatie. Of capaciteit verlaging mogelijk is, is daarom alleen vast te stellen door een elektrotechnisch installateur Wat kan ik doen als ik de capaciteit van mijn elektriciteitsaansluiting wil laten aanpassen? Wat in uw situatie mogelijk is, is alleen vast te stellen door een elektrotechnisch installateur. De benodigde capaciteit van uw aansluiting wordt namelijk bepaald door de omvang van uw installatie en de toepassingen waarvan u gebruik maakt.
 
Win daarom eerst advies in bij een elektrotechnisch installateur. Deze installateur kan nagaan of verlaging zonder meer mogelijk is, of dat bijvoorbeeld eerst de installatie moet worden aangepast.  De kosten daarvan zijn voor uw eigen rekening. Is verlaging van de capaciteit mogelijk, dan is het zinvol verlaging aan te vragen bij uw netbeheerder. Kleinverbruikers kunnen tot uiterlijk drie maanden na de ontvangst van de eerste jaar- of eindafrekening na 1 januari 2009, maar uiterlijk tot 1 juni 2010, een verzoek indienen bij de netbeheerder tot verlaging van zijn aansluiting. Hiervoor geldt een gereduceerd tarief van €50,- exclusief BTW per aansluiting. Laat u de capaciteit van uw aansluiting aanpassen en blijkt het toch niet mogelijk te zijn (omdat de complete installatie telkens uit valt), dan zult u de capaciteit van de aansluiting weer moeten verhogen. De netbeheerder brengt voor die aanpassing aan u het normale tarief in rekening. Als de netbeheerder vermoedt dat op grond van uw verbruik verlaging van de capaciteit voor uw elektriciteitsverbruik wellicht mogelijk is zal hij u hierover eind 2008/begin 2009 per brief informeren. De netbeheerder zal u adviseren contact op te nemen met een installateur.
 
Wat zijn aandachtspunten m.b.t  liftinstallaties
 • aanloopstroom van de motor
 • nominaal gebruik van de liftmotor
 • gelijk starten van liften
 • type en waarde hoofdzekering 
Aanloopstroom van de Motor
Bij het inschakelen van elektromotoren is er sprake van zogenaamde aanloopstromen. Bij het accelereren van de motor gebruikt deze meer stroom dan wanneer deze op snelheid is. Hiervoor zijn allerlei redenen, echter, dat valt buiten het bereik van dit artikel. Bij oude liftinstallaties is er vaak niet veel gedaan om de aanloopstromen te beperken. Dit beperken van de aanloopstromen kan worden gedaan met behulp van een zogenaamde softstarter voor hydraulische installatie of een frequentieregeling voor tractieliften. Indien er geen beperkende maatregelen zijn getroffen, softstarter of frequentieregeling, is de zogenaamde aanloopstroom gewoonlijk drie tot drie en een half maal het normale stroomverbruik. Dit veroorzaakt een aanzienlijke piekbelasting op het elektriciteitsnet.
 
Het verdient derhalve de voorkeur liftinstallaties uit te voeren met een frequentieregeling of een softstarter. Het optimale moment voor deze keuze is bij aanschaf van een nieuwe lift of bij modernisering van de bestaande lift. Het inbouwen van dit soort apparatuur in bestaande liften is vaak behoorlijk duur.
 
Nominaal stroomgebruik van de liftmotor
Moderne tractiemachines voor liften zijn energiezuinig, vooral de zogenaamde “gearless” machines. Hier is de motor tegelijk de tractieschijf van de lift. Over deze schijf lopen de kabels. Traditionele liftmachines hebben een reductiekast waarmee het toerental van de motor wordt teruggebracht naar het gewenste toerental voor de tractieschijf. Door toepassing van een reductiekast treden mechanische rendementsverliezen op. Oude reductiekasten veroorzaakten soms wel tot meer dan 40% verlies. U begrijpt dat dit een substantiële invloed heeft op het energieverbruik van de liftinstallatie. Hoe beter het rendement van de aandrijfmachine hoe lager het energieverbruik.
 
Gelijk starten van liften
Op het moment dat er meerdere liften in het gebouw aanwezig zijn dient de elektrische installatie zo te zijn uitgelegd dat deze voldoende stroom kan leveren als beide liften tegelijk starten. Dit betekent derhalve dat op dat moment 6 tot 7 keer de nominaal stroom wordt gevraagd. Het is om die reden dat in gebouwen waar liften aangesloten worden op noodstroom systemen, bijvoorbeeld in ziekenhuizen, zijn uitgevoerd met een speciale schakeling die voorkomt dat beide liften tegelijk inschakelen. Dit heeft een positief effect op het voorkomen van piekbelasting van het elektriciteitsnet.
 
Type en waarde hoofdzekering
De hoofdzekering is bepalend voor de (doorvoer)capaciteit van de elektrische installatie.  Met name in relatie tot de nominale stroom, de stroom die bij normaal gebruik wordt gevraagd. Hoofdzekeringen zijn er in twee verschillende types:
 • de smeltveiligheden, de zogenaamde “stop”, of  “mes”zekering 
 • de installatieautomaten, de zogenaamde “Stotz”
Beide typen zijn verkrijgbaar met een verschillende karakteristiek waarvan de bekendste zijn:
 • “snelle” zekeringen, welke geconstrueerd zijn om in geval van kortsluiting snel te reageren
 •  “trage” zekeringen, welke geconstrueerd zijn om bij langdurige overbelasting te reageren
Elk type heeft zijn eigen toepassingsgebied. Bij kwetsbare elektronica wil je dat de zekering zo snel mogelijk reageert. Bij toepassing van elektromotoren wil je dat de zekering pas laat reageert.  Immers , er is sprake van forse aanloopstromen, piekbelasting. Een snelle zekering “ervaart” deze piekbelasting al gauw als kortsluiting en reageert, met als gevolg, een doorgeslagen stop. De kabel van de netbeheerder komt binnen in de meterkast. Deze wordt eerst aangesloten op een hoofdzekering voordat deze de kilowattuurmeter ingaat. Dit moet de zwaarste zekering zijn, immers, als er ergens in het gebouw iets mis gaat dan moet eerst de zekering van dat specifieke apparaat aangesproken worden. Zou dit niet zo zijn dan zou het gehele gebouw zonder stroom komen te staan.
 
Er is dus sprake van zogenaamde selectiviteit. Van klein, de gebruikers, naar groot, de hoofdzekering. Het is echter zo dat uw vastrechttarief wordt bepaald op basis van de hoofdzekering. Als uw installatie is voorzien van een te zware hoofdzekering, of als er onvoldoende rekening is gehouden met de juiste karakteristiek, waardoor een grotere zekering noodzakelijk is, kan dit dus honderden euro’s op jaarbasis kosten, duizenden euro’s in een periode van 10 jaar. En tienduizenden op de gehele levensduur van uw gebouw. Dat geeft je toch te denken.
 
Conclusie
Besparingen op vastrecht kunnen worden gerealiseerd door uw elektrotechnisch installateur de selectiviteit en de karakteristieken van uw zekeringen te laten controleren. Belangrijk is dat er wordt onderzocht wat de werkelijke waarden van uw huidige liftinstallatie zijn. Uw liftinstallateur of Liftconsult kan u hierbij van dienst zijn. Het kan immers zo zijn, zeker als u uw lift heeft laten renoveren met moderne liftapparatuur, dat er aanpassingen mogelijk zijn aan de waarde van uw hoofdzekering. De lift is immers “de grootverbruiker” in het pand. Ferraz Shawmut, de grootste producent van zekeringen, van het type smeltveiligheden, kan op aanvraag beoordelen welke zekeringen op welke plaats noodzakelijk zijn om te komen tot een optimaal resultaat. In dit geval is optimaal te definiëren als een wel verantwoorde maar toch niet over gedimensioneerde hoofdzekering. 
 
Ter afsluiting
Vooral bij modernisering van liftinstallaties is vaak heel veel mogelijk om de veiligheid, energieverbruik en functionaliteit van liften te verbeteren.  Ook aspecten zoals vandaalbestendigheid en brandwerendheid kunnen bij een renovatie worden verbetert. Dit natuurlijk naast de betrouwbaarheid. De lift moet het immers “altijd doen”. Met betrekking tot energiezuinigheid is op dit moment veel mogelijk. Energiezuinige aandrijfsystemen, frequentieregelaars, softstarters, maar ook eenvoudigweg het licht in de cabine, of zelfs de hele lift, automatisch laten uitschakelen als de deze niet wordt gebruikt.  Er zijn liftsystemen die terugvoeden aan het net. Ook zijn er systemen die werken met behulp van accu’s. Een zonnepaneel of windmolen kan meehelpen deze accu te laden. Er is derhalve meer mogelijk dan u denkt. 
 
Indien u staat voor het moment dat er een keuze gemaakt moet worden met betrekking tot de modernisering van een liftinstallatie, Kunt u contact opnemen met Liftconsult. Wij denken graag met u mee. 
 
 
Bron: Liftconsult, uw partner in onafhankelijk liftadvies en roltrapadvies
 
 

Gerelateerde artikelen